Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Fizyka Techniczna

NANOINŻYNIERIA 

 • Dziedzina nauki i techniki, zajmującą się obiektami o rozmiarach nanometrowych, o szerokich zastosowaniach (smartfony, procesory, pamięci optyczne, oświetlenie LED, GPS).
 • Multidyscyplinarność – zajęcia prowadzone we współpracy z Wydziałami Chemicznym oraz Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki.
 • Solidne umiejętności w zakresie metod numerycznych i ich zastosowań.
 • Wiedza o technologiach wytwarzania nanostruktur metodami chemicznymi (nanokryształy) oraz fizycznymi (warstwa po warstwie).
 • Umiejętności w zakresie pomiarów nanostruktur oraz bazujących na nich przyrządów wykorzystywanych w biomedycynie, laserach, ogniwach słonecznych, źródłach pojedynczych fotonów do kryptografii, czujnikach substancji toksycznych.

FOTONIKA

 • Specjalność mająca charakter interdyscyplinarny, umożliwiająca zdobycie wiedzy w zakresie fizyki, optyki i elektroniki.
 • Program nauczania obejmuje fizykę ciała stałego, optykę fizyczną, optykę kwantową (lasery), optykę nieliniową, optyczne metody pomiarowe, fizykę światłowodów (standardowych i fotonicznych), a także szerokie wykształcenie w dziedzinie elektroniki, w tym teorię obwodów, przyrządy i układy półprzewodnikowe, technologie mikroelektroniczne, układy analogowe i cyfrowe, mikrokontrolery i technikę mikrofalową.
 • Jedną z atrakcji tej specjalności jest możliwość zdobycia wiedzy w zakresie techniki światłowodowej, która przyczynia się do coraz bardziej efektywnego funkcjonowania Internetu. 

Oferujemy:

 • Studia I stopnia: inżynierskie – 7 semestrów
 • Studia II stopnia: magisterskie – 3 semestry
 • Studia III stopnia: doktoranckie – 8 semestrów
 • Zajęcia ze znakomitą młodą kadrą, z dużymi osiągnięciami naukowymi.
 • Wszechstronne wykształcenie, dające dużą elastyczność przy wyborze późniejszej kariery.
 • Możliwość profilowania programu studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
 • Kontakt z badaniami naukowymi na wysokim poziomie podczas studiów.
 • Dostęp do doskonale wyposażonych laboratoriów.
 • Możliwość odbywania krótko i długoterminowych praktyk w renomowanych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.
 • Łatwość kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich w kraju lub za granicą.

Ścieżki kariery:

 • Praca w przemyśle Hi-Tech, np. w firmach wytwarzających urządzenia optoelektroniczne,w działach badawczo-rozwojowych.
 • Badania naukowe w instytucjach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.
 • Praca wykorzystująca modelowanie i metody numeryczne, np. analityka finansowego lub ubezpieczeniowego.
 • Praca w laboratoriach kryminalistycznych.
 • Praca w firmach telekomunikacyjnych.

Ulotka dotycząca kierunku Nanoinżynieria »

Więcej informacji na stronie »

Politechnika Wrocławska © 2017