Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Plan rozwoju

Plan rozwoju Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (fragmenty)

I. Model docelowy Wydziału WPPT

 1. ­Wydział Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) Politechniki Wrocławskiej jest jednym z 16 wydziałów Politechniki Wrocławskiej, kształci studentów na 6 kierunkach studiów, wykorzystując wysokie kompetencje dydaktyczne oraz duży potencjał w zakresie badań eksperymentalnych i teoretycznych.
 2. Wydział PPT, oprócz kształcenia własnych studentów, organizuje i prowadzi zajęcia z fizyki na większości Wydziałów Politechniki, oferując wysoką jakość nauczania obejmującego wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoria. WPPT współpracuje z innymi wydziałami w celu ciągłego podnoszenia jakości kształcenia w zakresie fizyki. Zapewnia to szczególne miejsce Wydziału w strukturze Politechniki.
 3. Wydział PPT charakteryzuje się wysoką skutecznością kształcenia. Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w różnych instytucjach, w tym w innowacyjnych firmach, ośrodkach akademickich i naukowych, a także prowadzą własną działalność gospodarczą w zakresie uzyskanego wykształcenia.
 4. Na Wydziale dominują kierunki podstawowe oraz interdyscyplinarne, co skutkuje coraz większym zainteresowaniem absolwentami Wydziału ze strony pracodawców w kraju i za granicą.
 5. Wydział PPT oferuje bardzo dobre warunki studiów, których materialną bazą są laboratoria naukowo-dydaktyczne, bogato wyposażone w nowoczesną i często unikatową aparaturę. Stosowanie nowoczesnych materiałów i technik dydaktycznych stwarza warunki do szybkiego rozwoju zainteresowań i wiedzy studentów.
 6. Pracownicy Wydziału PPT prowadzą pionierskie badania naukowe, mające często znaczenie strategiczne dla nauki polskiej, w trzech dziedzinach nauk (matematyczne, informatyczne, fizyczne i techniczne), a także badania interdyscyplinarne na styku tych dziedzin.
 7. Wydział PPT oferuje studentom uczestnictwo w badaniach naukowych, zwłaszcza podczas studiów drugiego stopnia i poprzez Koła Naukowe, a także realizację prac dyplomowych bezpośrednio związanych z badaniami naukowymi.
 8. Wydział PPT oferuje studentom studiów doktoranckich realizację badań na najwyższym światowym poziomie, często we współpracy z znanymi i cenionymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie.
 9. Wydział PPT prowadzi i wciąż poszerza aktywną współpracę naukową i dydaktyczną z wiodącymi ośrodkami akademickimi i badawczymi na świecie.
 10. Wydział PPT doskonali już prowadzone i rozwija nowe, unikatowe kierunki studiów, stwarzając nowoczesną i atrakcyjną ofertę dla kandydatów na studia z całego kraju.
 11. Wydział PPT realizuje wiele krajowych projektów badawczych, a także efektywnie uczestniczy w europejskich i innych międzynarodowych projektach badawczych.
 12. Wydział PPT uczestniczy w rozwoju regionalnego systemu innowacyjności, komercjalizacji wyników badań i powstawaniu nowych inicjatyw naukowych stymulujących rozwój
  gospodarczy regionu.
 13. Wydział PPT dostosowuje swoją strukturę katedralną oraz zespoły badawcze do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych tak, aby prowadzić badania naukowe i dydaktykę na najwyższym poziomie.
 14. Wydział PPT współpracuje aktywnie z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, z jednej strony oferując swoim pracownikom zdobywanie odpowiedniego doświadczenia badawczego za granicą, z drugiej strony zapraszając zagranicznych naukowców do współpracy w ramach działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej na Wydziale.
 15. Wydział PPT aktywnie kształci młodą kadrę naukową, nadaje stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka oraz stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, a także stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. Umożliwia także karierę akademicką dla najzdolniejszych absolwentów.

Plan rozwoju Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (wersja pełna) »  

Politechnika Wrocławska © 2017