Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Kadencja 2012-2016

Nr ­Dotyczy - 2016
Data Pobierz
66 jednolitej wykładni Zarządzenia Dziekana nr 54
[ak­tualne ZD 32/2016-2020]
2016-04-18 _pdf-24.png
65 powołania Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria Kwantowa 2016-04-08 _pdf-24.png
64­ godzin dziekańskich w dniu 10 marca 2016 2016-03-08 ­_pdf-24.png
63 zasad odbywania przez doktorantów zajęć dydaktycznych 2016-01-25 _pdf-24.png
62 wydzielenia dwóch Zespołów­ w strukturze WKOZJK
[zmiana ZD 2] [ aktualne ZD 3/2016-2020 ]
2016-01-22 ­_pdf-24.png
61 powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości ­Kształcenia
[zmiana ZD 1] [ aktualne ZD 2/2016-2020 ]
2016-01-22 _pdf-24.png
60 proced­ury przebie­gu wydziałowych zapisów na kursy
[zmiana ZD 44]
2016-01-19 ­_pdf-24.png
59 powołania komisji rekrutacyjnych na studia doktoranckie w r.a. 2016/2017 ­
[zmiana ZD 42] [ aktualne ZD 20/2016-2020 ]
2016-01-07 _pdf-24.png
58 dotyczy Kalendarza przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich 2016-01-04 ­_pdf-24.png
Załącznik 1 do ZD 58 2016-01-04 doc-24.png
Załącznik 2 do ZD 58 2016-01-04 ­doc-24.png
Załącznik 3 do ZD 58 2016-01-04 doc-24.png
Nr Dotyczy - 2015
Data Pobierz
57 zamieszczania na stronie Wydziału dokumentów z postępowań awansowych 2015-12-22 ­_pdf-24.png
56 przygotowania i oceniania prac dyplomowych
[zmiana ZD 12] [ aktualizacja w ZD 33/2016-2020 ]
2015-10-28 _pdf-24.png
55 afiliowania publikacji naukowych 2015-10-26 ­_pdf-24.png
Załącznik do ZD 55 2015-10-26 doc-24.png
54 zasad przyznawani­a stypendiów doktorantom uczestniczącym w realizacji badań naukowych
[ak­tualne ZD 32/2016-2020]
2015-10-22 ­_pdf-24.png
Załącznik do ZD 54 2015-10-22 _pdf-24.png
­Załącznik nr 1 2015-10-22 ­doc-24.png
53 Wykazu pracowników Katedr
[zmiana ZD 33] [ak­tualne ZD 15/2016-2020]
2015-10-13 _pdf-24.png
52 ­zmiany Przewodniczącego Komisji Programowej dla kierunku Informatyka 2015-10-16 ­_pdf-24.png
51 dotyczy Zmian w strukturze zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale­

[zmiana ZD 35] [ak­tualne ZD 7/2016-2020]
2015-10-13 _pdf-24.png
50 ­dotyczy wykazu Seminariów Naukowych prowadzonych na Wydziale PPT 2015-10-13 ­_pdf-24.png
49 dotyczy Komisji ds. Przewodów Doktorskich
[zmiana ­ZD 41] ­
2015-10-13 _pdf-24.png
48 ­dotyczy Wydziałowego zespołu ds. Hospitacji Zajęć
[zmiana ZD 34] [ak­tualne ZD 16/2016-2020]
2015-10-13­ ­_pdf-24.png
47 rezerwacji sal dydaktycznych 2015-10-08 _pdf-24.png
46 pełn­omocników dziekana
[ak­tualne ZD 4/2016-2020]
2015-09-17 ­_pdf-24.png
45 ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów pierwszego roku 2015-09-17 _pdf-24.png
44 procedury przebie­gu wydziałowych zapisów na kursy
[ak­tualne ZD 60]
2015-06-11 ­_pdf-24.png
43 dostosowania programów kształcenia od r.a. 2015/2016 do obowiązujących przepisów 2015-02-04 _pdf-24.png
42 powołania komisji rekrutacyjnych na studia doktoranckie w r.a. 2015/2016 ­
[ak­tualne ZD 59]
2015-01-30 ­_pdf-24.png
41 powołania komisji ds. przewodów doktorskich
[ak­tualne ZD 49]
2015-01-30 _pdf-24.png
40 zasad wprowadzania do porządku obrad Rady Wydziału spraw wynikających z posiadanych uprawnień 2015-01-30 ­_pdf-24.png
39 zmiany składu Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału w roku akademickim 2014/2015 2015-01-12 _pdf-24.png
38 zmiany numeracji uchwał Rady Wydziału 2015-01-08 _pdf-24.png
Nr Dotyczy - 2014 Data Pobierz
37 powołania pełnomocników Dziekana ds. dydaktyki
[aktualne ZD 46]
2014-11-25 _pdf-24.png
36 wykazu be­zpośredniej podległości służbowej ­
[ak­tualne ZD 18/2016-2020]
2014-11-04
akt. 2014-12-15
­_pdf-24.png
35 zmian organizacyjnych w strukturze zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
[ak­tualne ZD 51]
2014-11-04
akt. 2014-12-15
_pdf-24.png
34 powołania Wydziałowego Zespołu ds. Hospitowania Zajęć
[ak­tualne ZD 48]
2014-10-21 ­_pdf-24.png
33 ogłoszenia wykazów pracowników katedr wydziałowych
[ak­tualne ZD 53]
2014-10-16
akt. 2014-10-28
_pdf-24.png
32 pow­ołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału na rok akademicki 2014/2015 2014-10-02 ­_pdf-24.png
31 ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów pierwszego roku 2014-09-16 _pdf-24.png
­30 ­uzupełniających warunków odbywania studiów doktoranckich na Wydziale­ 2014-07-11 ­_pdf-24.png
29 zmiany zasad i procedury realizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale 2014-06-30 _pdf-24.png
­28 ­zgłaszania tematów prac dyplomowych 2014-06-12 ­_pdf-24.png
Załącznik do ZD Nr 28 2014-06-12 xls-24.png
­ ­27 powołania członka Komisji Programowej dla kierunku Informatyka 2014-02-24 _pdf-24.png
26 powołania komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie na r. ak. 2014/2015 2014-02-09 _pdf-24.png
­ 25­ wyznaczenia ostatecznych terminów dla nauczycieli akademickich zapoznania się z oceną i składania zastrzeżeń 2014-01-24 _pdf-24.png
Nr Dotyczy - 2013 Data Pobierz
24 określenia obowiązków organizacyjnych nauczycieli akademickich oraz innych pracowników i doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału 2013-12-20 _pdf-24.png
23 wprowadzenia procedury prowadzenia przewodów doktorskich 2013-12-03 _pdf-24.png
22 w­prowadzenia procedury oceniania doktorantów 2013-12-03 _pdf-24.png
21 procedury obsady zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich 2013-12-03 _pdf-24.png
20 wprowadzenia procedury tworzenia i oceniania programów kształcenia dla doktorantów 2013-12-03 _pdf-24.png
19 wprowadzenia procedury oceny efektów kształcenia 2013-12-03 _pdf-24.png
18 wprowadzenia procedury udziału studentów w programie Erasmus 2013-12-03 _pdf-24.png
17 wprowadzenia procedury przebiegu wydziałowych zapisów na kursy ­
[ak­tualne ZD 44]
2013-12-03 _pdf-24.png
16 wprowadzenia procedury tworzenia minimum kadrowego dla kierunków kształcenia 2013-12-03 _pdf-24.png
15 wprowadzenia zasad i procedury realizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale ­
[aktualne ZD 29­]
2013-12-03 _pdf-24.png
14 wprowadzenia procedury finansowania działalności studenckich kół naukowych na Wydziale 2013-12-03 _pdf-24.png
13 wprowadzenia procedury finansowania działalności samorządu studenckiego na Wydziale­ 2013-12-03 _pdf-24.png
12 wprowadzenia procedury przygotowania i oceniania prac dyplomowych
[aktualne ZD 56­]
2013-12-03 _pdf-24.png
11 wprowadzenia procedury przebiegu egzaminu dyplomowego 2013-12-03 _pdf-24.png
10 wprowadzenia procedury podziału studentów na specjalności na prowadzonych kierunkach studiów 2013-12-03 ­_pdf-24.png
9 pow­ołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału
[ak­tualne ZD 32]
2013-10-03 _pdf-24.png
8 powołania tutorów w programie „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” 2013-10-02 _pdf-24.png
7 określenia Zasad organizacji i prowadzenia wewnętrznego systemu oceny i zapewniania jakoś­ci kształcenia 2013-09-25 _pdf-24.png
Załącznik do ZD Nr 7 2013-09-25 _pdf-24.png
6 powołania dodatkowo Członka Konwentu Wydziału 2013-04-25 _pdf-24.png
5 powołania Członków Konwentu Wydziału
[aktualne ZD 29/2016-2020]
2013-03-07 _pdf-24.png
4 powołania Komisji ds. Odznaczeń i Nagród 2013-03-07 _pdf-24.png
3 powołania Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie na rok akademicki 2013/2014 2013-02-04 _pdf-24.png
Nr Dotyczy - 2012 Data Pobierz
2 wydzielenia dwóch Zespołów­ w strukturze WKOZJK
[ak­tualne ZD 62]
2012-12-12 ­_pdf-24.png
­powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości ­Kształcenia
[aktualne ZD 61]
2012-11-12 _pdf-24.png­

Politechnika Wrocławska © 2017