Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Praktyki i praca

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studenci mają OBOWIĄZEK odbyć praktykę zawodową przypisaną do przedostatniego lub ostatniego semestru studiów (studia I stopnia).

Zawodowe praktyki studenckie są realizowane w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne 72/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Zarządzenie Dziekana WPPT Nr 29/2012-2016 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Czas trwania praktyki określony jest programem studiów dla każdego kierunku. Studenci mogą realizować praktyki w okresie przerwy wakacyjnej przed lub po semestrze, na który mają przypisaną praktykę lub w ciągu semestru (jeśli praktyka nie zakłóca realizacji programu studiów).

Praktyka zrealizowana w innym terminie może być jedynie wpisana do suplementu dyplomu (bez zaliczenia kursu Praktyka).

Formalności związane z praktykami są podane poniżej, poza kierunkiem Informatyka, dla którego tryb odbywania praktyki jest opisany na stronie Katedry Informatyki »

Studenci powinni załatwić sobie praktykę samodzielnie,2 najlepiej w miejscu zamieszkania.

Informacje o praktykach proponowanych przez Uczelnię, będą wywieszone przed Dziekanatem oraz podane w informacjach bieżących na naszej stronie internetowej.

W celu załatwienia formalności związanych z odbywaniem praktyki należy:

  1. Przedstawić Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich (ewa.rysiakiewicz-pasek@pwr.edu.pl) termin i miejsce odbywania oraz program praktyki. Pełnomocnik Dziekana, dr hab. inż. Ewa Rysiakiewicz-Pasek przyjmuje studentów w sprawach praktyk w poniedziałki w godz. 13.00 do 14.00 oraz środy od godz. 13.00 do 14.00 w pokoju nr 319 bud. A-1. Zgoda Pełnomocnika na odbycie praktyki jest wymagana zarówno w przypadku realizacji praktyk w trakcie semestru jak i przerw wakacyjnych.
  2. Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki, jeśli Zakład Pracy przyjmie studenta bez skierowania, to żadne formalności nie są wymagane. Jeśli firma zatrudniająca praktykanta wymaga skierowania z Politechniki, to należy wypełnić dwa dokumenty: Porozumienie (2 egzemplarze) reprezentowane przez Dziekana prof. dra hab. inż. Arkadiusza Wójsa oraz list przewodni do Dyrektora placówki, w której praktyka ma mieć miejsce. Jeżeli zgodę wyraził np. lekarz ze Szpitala Wojewódzkiego, to należy wpisać nazwisko Dyrektora Szpitala i w piśmie napisać, ze zgodę na odbycie praktyki wyraził lekarz NN.*+
  3. Z wypełnionymi dokumentami należy zgłosić się do dr hab. inż. Ewy Rysiakiewicz-Pasek, a następnie złożyć je w Dziekanacie WPPT do podpisu przez Dziekana prof. dra hab. inż. Arkadiusza Wójsa. Podpisany list przewodni pozostaje w zakładzie, gdzie student odbywa praktykę, a jeden egzemplarz podpisanego w zakładzie pracy Porozumienia student składa w Dziekanacie.
  4. Po odbyciu praktyki student otrzymuje z Zakładu Pracy zaświadczenie potwierdzające jej odbycie (z wpisanym terminem praktyk i liczbą godzin) oraz składa w dziekanacie sprawozdanie zawierające opis wykonywanych zadań, uwagi i wnioski z odbytej praktyki (minimum 3 strony), kartę praktykanta i ksero zaświadczenia. Na tej podstawie student uzyska wpis do indeksu elektronicznego przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk.
  5. Studenci, którzy mają wpisaną praktykę w semestrze letnim powinni ją zrealizować najpóźniej do 31 sierpnia.
  6. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki wraz ze sprawozdaniem należy złożyć w dziekanacie nie później niż:
  • do 5 września - praktyka wpisana na semestr letni,
  • co najmniej 2 tygodnie przed zakończeniem zajęć - praktyka wpisana na semestr zimowy.
­Dokument aktualizacja Pobierz
Porozumienie reprezentowane przez Prorektora PWr. (Pamiętaj! wydrukuj dwa egzemplarze) (UWAGA NOWY DOKUMENT) 2017-06-13 _pdf-24.pngdoc-24.png

List przewodni do Dyrektora placówki, w której praktyka ma mieć miejsce

2011-04-14 ­_pdf-24.png
Karta praktykanta 2013-12-12 doc-24.png

Przykładowy "Ramowy program praktyki zawodowej"

2011-07-16 ­_pdf-24.png

Jesteś studentem/absolwentem? Szukasz ofert pracy. praktyk lub staży? Reprezentujesz pracodawcę i Twoja firma chce pozyskać studenta lub absolwenta Politechniki Wrocławskiej? Udostępniamy Wam portal www.biurokarier.pwr.edu.pl Zamieszczane są tam oferty pracy, praktyk, staży, oraz informacje o aktualnych wydarzeniach, konkursach, spotkaniach rekrutacyjnych i szkoleniach. Zapraszamy!

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 40
50-370 Wrocław
Bud. H-14
e-mail: biurokarier@pwr.edu.pl
Facebook»
Strona internetowa »

Politechnika Wrocławska © 2017