Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Karty przedmiotów

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - 3 stopień
_pdf-32.png
Nanomedycyna
Nanomedicine
_pdf-32.png
Przetwarzanie sygnałów i danych biomedycznych
Biomedical signal and data processing
_pdf-32.png
Badania mikroskopowe w inżynierii biomedycznej
Microscopic measurements in biomedical engineering
_pdf-32.png
Biologiczne maszyny molekularne; nauka, ekonomia i
Biological Molecular Machines; science, economy and
_pdf-32.png
Fizykochemia diagnostyki i terapii antynowotworowej
Physicochemistry of anti-cancer diagnosis and therapy
_pdf-32.png
Seminarium
Current Research in Biomedical Sciences
_pdf-32.png
Seminarium
Algorithms and Computational Methods in Biomedical Sciences
_pdf-32.png
statystyka w naukach biomedycznych
Statistics in Biomedical Sciences
_pdf-32.png
Promienie fale i fotony
Rays waves and photons
_pdf-32.png
światłowody i ich zastosowania
Fiber Optics
_pdf-32.png
Wyzwania nauk biologicznych
Frontiers of Biological Sciences
_pdf-32.png
Historia nauk przyrodniczych
History of Science
_pdf-32.png
Teoria informacji dla informatyków
Information Theory for Computer Scientists
_pdf-32.png
Zaawansowane techniki algorytmiczne
Advanced algorithmics
_pdf-32.png
Złożoność komunikacyjna w analizie algorytmów
Communication Complexity in Algorithms Analysis
_pdf-32.png
analiza na rozmaitościach
ANALYSIS ON MANIFOLDS
_pdf-32.png
Macierze w technice i informatyce
Matrices in technique and computer science
_pdf-32.png
– rola inżynierii biomedycznej w medycynie opartej na
The role of Biomedical Engineering in the predictive,
Fizyka - 3 stopień
_pdf-32.png
Zaawansowane modelowanie nau kow e za pomoc ą systemu algebry komputerowej Maple
Advanced Scientific Modeling using Computer Algebra System Maple
_pdf-32.png
Nanomateriały nieorganiczne do zastosowań w bio - medycynie i optoelektronice
Inorganic Nanomaterials for Bio - medical and Optoelectronic Applications
_pdf-32.png
Seminarium Zaawansowane Metody Badania Półprzewodników
Advanced Methods of Semiconductor Investigations
_pdf-32.png
Promienie fale i fotony
Rays waves and photons
_pdf-32.png
Optyka kwantowa w układach półprzewodnikowych
Quantum optics in semiconductor structures
_pdf-32.png
Teoria ciała stałego
Solid state theory
_pdf-32.png
Interdyscyplinarne zastosowania fizyki statystycznej N
Interdisciplinary applications of Statistical Physics
_pdf-32.png
Zaawansowane metody fizyki fazy skondensowanej
Advanced methods in condensed matter physics
_pdf-32.png
Wprowadzenie do mechaniki kwantowej
Introduction to Quantum Mechanics
_pdf-32.png
Seminarium fizyki teoretycznej Coherence - Correlations - Complexity
Seminar of Theoretical Physics Coherence - Correlations - Complexity
_pdf-32.png
Modelowanie Agentowe Układów Złożonych
Agent based modeling of Complex Systems
_pdf-32.png
Światłowody i ich zastosowania
Fiber Optics
_pdf-32.png
Elementarne wprowadzenie do procesów stochastycznych dla fizyków i inżynierów
Elementar y introduction into stochastic processes for physicists and engineers
_pdf-32.png
Modelowanie zjawisk i procesów fizycznych metodami algebry komputerowej
Modelling of phys ical processes and phenomena using Computer Algebra Systems
_pdf-32.png
Konwersatorium - studium literaturowe
Scientific l iterature s eminar
_pdf-32.png
Historia n auk przyrodniczych
History of Science
_pdf-32.png
Wybrane Zagadnienia Fizyki Ciała Stałego
Selected Aspects of Solid State Physics
_pdf-32.png
Informatyka i kryptografia kwantowa
Quantum information processing and quantum cryptography

Fizyka Techniczna - 1 stopień - wspólne
_pdf-32.png
Algebra F1
Algebra F1
_pdf-32.png
Algebra F2
Algebra F2
_pdf-32.png
Analiza matematyczna F2
Mathematical Analysis F2
_pdf-32.png
Analiza matematyczna F1
Mathematical Analysis F1
_pdf-32.png
Fizyka ciała stałego - 1
Solid State Physics - 1
_pdf-32.png
Fizyka ciała stałego - 2
Solid State Physics - 2
_pdf-32.png
Fizyka F1
Physics F1
_pdf-32.png
Fizyka F2
Physics F2
_pdf-32.png
Fizyka F3
Physics F3
_pdf-32.png
Podstawy grafiki inżynierskiej
Basics of engineering graphics
_pdf-32.png
Laboratorium fizyczne – 1
Physics Laboratory – 1
_pdf-32.png
Laboratorium fizyczne 2
Physics laboratory 2
_pdf-32.png
Metody matematyczne fizyki
Mathematical methods of physics
_pdf-32.png
Metody obliczeniowe fizyki
Computational Methods in Physics
_pdf-32.png
Nanodiagnostyka
Nanodiagnostics
_pdf-32.png
Pakiety obliczeniowe
Computational packages
_pdf-32.png
Podstawy analizy danych - origin
Basics of numerical data analysis - Origin
_pdf-32.png
Podstawy chemii ogólnej
General Chemistry
_pdf-32.png
Podstawy elektrodynamiki
Introduction to Electrodynamics
_pdf-32.png
Podstawy fizyki kwantowej
Fundamental of Quantum Physics
_pdf-32.png
Podstawy fizyki półprzewodników
Fundamentals of Semiconductor Physics
_pdf-32.png
Podstawy spektroskopii
Fundamentals of spectroscopy
_pdf-32.png
Praca dyplomowa
Diploma thesis
_pdf-32.png
Praktyka zawodowa
Internship
_pdf-32.png
Programowanie obiektowe
Object programming
_pdf-32.png
Programowanie proceduralne
Programing
_pdf-32.png
Seminarium dyplomowe
Diploma Seminar
_pdf-32.png
Wstęp do fizyki dielektryków
Introduction to the physics of dielectrics
_pdf-32.png
Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa
Introduction to probability theory
_pdf-32.png
Żródła i detektory
Sources and detectors

Fizyka Techniczna - 1 stopień - Fotonika
_pdf-32.png
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Digital signal processing
_pdf-32.png
Fizyka cienkich warstw
Pysics of thin films
_pdf-32.png
Interferometria i holografia
Interferometry and holography
_pdf-32.png
Interferometria i holografia
Interferometry and holography
_pdf-32.png
Lasery
Lasers
_pdf-32.png
Mikroelektroniczne układy analogowe i cyfrowe 1
Microelectronic analog and digital integrated circuits 1
_pdf-32.png
Mikroelektroniczne układy analogowe i cyfrowe 2
Microelectronic analog and digital integrated circuits 2
_pdf-32.png
Obwody elektryczne 1
Electric Circuits 1
_pdf-32.png
Obwody elektryczne 2
Electric Circuits 2
_pdf-32.png
Optyka falowa
Wave optics
_pdf-32.png
Optyka geometryczna
Geometrical Optics
_pdf-32.png
Optyka ośrodków anizotropowych
Optics of anisotropic media
_pdf-32.png
Optyka ośrodków anizotropowych
Optics of anisotropic media
_pdf-32.png
Pomiary optyczne 1
Optical Measurements 1
_pdf-32.png
Pomiary optyczne 2
Optical Measurements 2
_pdf-32.png
Przyrządy i układy półprzewodnikowe
Semiconductor devices and circuits
_pdf-32.png
Przyrządy i układy półprzewodnikowe
Semiconductor devices and circuits
_pdf-32.png
Światłowody
Optical fibers

Fizyka Techniczna - 1 stopień - Nanoinżynieria
_pdf-32.png
Bionansotruktury
Bionanostruktures
_pdf-32.png
Fizyka struktur zerowymiarowych
Physics of zero-dimensional structures
_pdf-32.png
Krystalografia, rentgenografia
Crystallography, roentgenography
_pdf-32.png
Materiały i struktury 2D
Materials and 2D structures
_pdf-32.png
Mechanika kwantowa
Quantum mechanics
_pdf-32.png
Nanokryształy - otrzymywanie i zastosowania
Nanocrystals - synthesis and applications
_pdf-32.png
Optoelektronika
Optoelectronics
_pdf-32.png
Optyka ciała stałego
Optical properties of solid states
_pdf-32.png
Podstawy optyki fizycznej
Fundamentals of Physical Optics
_pdf-32.png
Podstawy spintroniki
Introduction to spintronics
_pdf-32.png
Podstawy teorii struktur niskowymiarowych
Fundamentals of the theory of low-dimensional
_pdf-32.png
Projektowanie materiałów i sturktur
Design of Materials and Structures
_pdf-32.png
światłowody i struktury fotoniczne
Fiber optics and photonic structures
_pdf-32.png
Technologie mikro- i optoelektroniczne
Micro- optoelectronics technologies
_pdf-32.png
Wstęp do fizyki nanostruktur
Introduction to physics of nanostructures

Fizyka Techniczna - 2 stopień - wspólne
_pdf-32.png
Ciekłe kryształy i polimery
Liquid crystals and polymers
_pdf-32.png
Materiały porowate-szkła
Porous materials- glasses
_pdf-32.png
Optyka kwantowa
Quantum Optics
_pdf-32.png
Optyka nieliniowa
Nonlinear optics
_pdf-32.png
Praca dyplomowa - 2
Diploma thesis - 2
_pdf-32.png
Praca dyplomowa-1
Diploma thesis -1
_pdf-32.png
Seminarium dyplomowe - 2
Diploma Seminar - 2
_pdf-32.png
Seminarium dyplomowe
Diploma Seminar
_pdf-32.png
Termodynamika i fizyka statystyczna
Thermodynamics and statistical physics
_pdf-32.png
Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej
Selected Topics in Modern Physics

Informatyka - 2 stopień - Bezpieczeństwo Komputerowe
Inżynieria Biomedyczna - 1 stopień - kierunkowe
_pdf-32.png
BIOCHEMIA
BIOCHEMISTRY
_pdf-32.png
FIZYKOCHEMIA MATERIAŁÓW
PHYSICO - CHEMISTRY OF MATERIALS
_pdf-32.png
FIZYKOCHEMICZNE METODY POMIAROWE
PHYSICO - CHEMICAL METHODS OF MEASUREMENTS
_pdf-32.png
PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 1
PRINCIPLES OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 1
_pdf-32.png
PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2
PRINCIPLES OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 2
_pdf-32.png
MIKROKONTROLERY 1
MICROCONTROLLERS 1
_pdf-32.png
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
AUTOMATION AND ROBOTICS
_pdf-32.png
PODSTAWY ZASTOSOWAŃ ULTRADŹWIĘKÓW W MEDYCYNIE
FUNDAMENTALS OF APPLICATIONS OF ULTRASONICS IN MEDICINE
_pdf-32.png
CZUJNIKI I POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH
SENSORS AND MEASUREMENTS OF NON - ELECTRICAL QUANTITIES
_pdf-32.png
ELEKTRONICZNA APARATURA MEDYCZNA 1
ELECTROMEDICAL INSTRUMENTATION 1
_pdf-32.png
BIOLOGIA Z ELEMENTAMI MIKROBIOLOGII
BIOLOGY WITH THE ELEMENTS OF MICROBIOLOGY
_pdf-32.png
CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW
DIGITAL SIGNAL PROCESSING
_pdf-32.png
METROLOGIA
METROLOGY
_pdf-32.png
WYBRANE PROBLEMY TECHNIKI MEDYCZNEJ
PROBLEMS OF BIOMEDICAL ENGINEERING
_pdf-32.png
OPTYKA INŻYNIERSKA
ENGINEERING OPTICS
_pdf-32.png
PODSTAWY BIOFOTONIKI
BIOPHOTONICS
_pdf-32.png
SEMINARIUM DYPLOMOWE
DIPLOMA SEMINAR
_pdf-32.png
BIOFIZYKA
BIOPHYSICS
_pdf-32.png
PRAKTYKA KIERUNKOWA
PRACTICE
_pdf-32.png
PRACA DYPLOMOWA (INŻYNIERSKA)
ENGINEERING THESIS ( FOR ENGINEER DEGREE )
_pdf-32.png
ZASADY REDAGOWANIA OPRACOWAŃ I PRAC NAUKOWYCH
PRINCIPLES OF EDITING OF STUDIES AND SCIENTIFIC WORKS
_pdf-32.png
LASERY I ICH ZASTOSOWANIA W MEDYCYNIE
LASERS AND THEIR APPLICATIONS IN MEDICINE
_pdf-32.png
FIZYKA 1.3 A.
PHYSICS 1.3 A
_pdf-32.png
FIZYKA 2.7
PHYSICS 2.7
_pdf-32.png
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
INFORMATION TECHNOLOGY
_pdf-32.png
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
PROGRAMMING LANGUAGES
_pdf-32.png
INFORMATYKA
INFORMATICS
_pdf-32.png
GRAFIKA KOMPUTEROWA
COMPUTER GRAPHICS
_pdf-32.png
ANALIZA MATEMATYCZNA 2. 1 A
Mathematical Analysis 2. 1 A
_pdf-32.png
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY
_pdf-32.png
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A
Mathematical Analysis 1A
_pdf-32.png
STATYSTYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
STATISTICS AND PROBABILITY THEORY
_pdf-32.png
BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA
BIOMECHANIC AL ENGINEERING
_pdf-32.png
IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY
IMPLANTS AND ARTIFIC IAL ORGANS
_pdf-32.png
BIOMATERIAŁY
BIOMATERIALS
_pdf-32.png
PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH
PROPEDEUTICS OF MEDICAL SCIENCE
_pdf-32.png
FIZJOLOGIA
PHYSIOLOGY
_pdf-32.png
TECHNIKI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO
MEDICAL IMAGING TECHNIQUES
_pdf-32.png
PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
ENGINEERING
_pdf-32.png
ANATOMIA
ANATOMY
_pdf-32.png
GRAFIKA INŻYNIERSKA
ENGINEERING GRAPHICS
_pdf-32.png
PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO
COMPUTER - AIDED DESIGN
_pdf-32.png
MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ
MECHANICS AND STRENGTH OF MATERIALS

Inżynieria Biomedyczna - 1 stopień - Biomechanika Inżynierska
_pdf-32.png
METODY NUMERYCZNE W BIOMECHANICE
NUMERICAL METHODS IN BIOMECHANICS
_pdf-32.png
METODY DOŚWIADCZALNE I NUMERYCZNE W BIOMECHANICE
IN BIOMECHANICS
_pdf-32.png
SYSTEMY NAWIGACYJNE W MEDYCYNIE
COMPUTER NAVIGATION SYSTEMS IN MEDICINE
_pdf-32.png
TECHNOLOGIA IMPLANTÓW
IMPLANTS MANUFACTURING TECHNOLOGY
_pdf-32.png
TECHNIKA MIKROPROCESOROWA
MICROPROCESSOR TECHNIQUE
_pdf-32.png
TECHNIKA MIKROPROCESOROWA
MICROPROCESSOR TECHNIQUE
_pdf-32.png
BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA
BIOMECHANIC AL ENGINEERING
_pdf-32.png
IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY
IMPLANTS AND ARTIFICIAL ORGANS
_pdf-32.png
BIOPRZEPŁYWY
BIOFLUIDS
_pdf-32.png
BIOMECHANIKA SPORTU
SPORT BIOMECHANICS
_pdf-32.png
BIOMATERIAŁY
BIOMATERIALS
_pdf-32.png
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH 1
DESIGN OF MECHANICAL CONSTRUCTIONS 1
_pdf-32.png
INŻYNIERIA REHABILIT ACYJNA
REHABILITATION ENGINEERING
_pdf-32.png
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH 2
DESIGN OF THE MECHANICAL CONSTRUCTIONS 2
_pdf-32.png
MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ
MECHANICS AND STRENGTH OF MATERIALS

Inżynieria Biomedyczna - 1 stopień - Elektronika Medyczna
_pdf-32.png
ZASTOSOWANIE MIKROPROCESORÓW DO KONSTRUKCJI INTELIGENTNYCH PRZETWORNIKÓW BIOMEDYCZNYCH.
MICROPROCESSORS IN BIOMEDICAL SMART SENSORS DESIGN
_pdf-32.png
POMIARY WIELKOŚCI CIEPLNYCH
MEASUREMENT OF THERMAL QUANTITIES
_pdf-32.png
MIKROKONTROLERY 2
MICROCONTROLLERS 2
_pdf-32.png
UKŁADY ELEKTRONICZNE 2
ELECTRONIC CIRCUITS 2
_pdf-32.png
SYSTEMY POMIAROWO - DIAGNOSTYCZNE
MEASURING AND DIAGNOSTIC SYSTEMS
_pdf-32.png
ZASADY KONSTRUKCJI APARATURY ELEKTRONICZNEJ 1
PRINCIPLES OF DESIGN OF ELECTRONIC INSTRUMENTATION 1
_pdf-32.png
ZASADY KONSTRUKCJI APARATURY ELEKTRONICZNEJ 2
PRINCIPLES OF DESIGN OF ELECTRONIC INSTRUMENTATION 2
_pdf-32.png
UKŁADY ELEKTRONICZNE 1
ELECTRONIC CIRCUITS 1
_pdf-32.png
ELEKTRONICZNA APARATURA MEDYCZNA 2
ELECTROMEDICAL INSTRUMENTATION 2
_pdf-32.png
POMIARY BIOIMPEDANCYJNE
BIOIMPEDANCE MEASURE ENTS
_pdf-32.png
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ INŻYNIERSKICH
COMPUTER AIDED ELECTRONICS DESIGN

Inżynieria Biomedyczna - 1 stopień - Informatyka Medyczna
_pdf-32.png
MIKROKONTROLERY 2
MICROCONTROLLERS 2
_pdf-32.png
SYSTEMY POMIAROWO - DIAGNOSTYCZNE
MEASURING AND DIAGNOSTIC SYSTEMS
_pdf-32.png
BAZY DANYCH
DATABASE SYSTEM S
_pdf-32.png
ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 1 N
ADVANCED OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 1
_pdf-32.png
METODY NUMERYCZNE N
NUMERICAL METHODS
_pdf-32.png
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
SOFTWARE ENGINEERING
_pdf-32.png
TECHNOLOGIE SIECIOWE
_pdf-32.png
WSTĘP DO BIOINFORMATYKI
INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS
_pdf-32.png
MODELOWANIE UKŁADÓW BIOLOGICZNYCH
MODELING OF BIOLOGICAL SYSTEMS
_pdf-32.png
ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 2 N
ADVANCED OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 2

Inżynieria Biomedyczna - 1 stopień - Optyka Biomedyczna
_pdf-32.png
OPTYCZNE CZUJNIKI CHEMICZNE I BIOSENSORY
OPTICAL CHEMICAL SENSORS AND BIOSENSORS
_pdf-32.png
ŚWIATŁOWODY , ŚWIATŁOWODY 2
OPTICAL FIBERS
_pdf-32.png
OPTYCZNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
OPTICAL METHODS IN MEDICAL DIAGNOSTICS
_pdf-32.png
OPTYKA FALOWA
WAVE OPTICS
_pdf-32.png
O PTYKA INSTRUMENTALNA N
INSTRUMENTAL OPTICS
_pdf-32.png
POMIARY OPTYCZNE 1
OPTICAL MEASUREMENTS 1
_pdf-32.png
ANALIZA DANYCH SPEKTROSKOPOWYCH
ANALYSIS OF SPECTROS COPIC DATA
_pdf-32.png
KONSTRUKCJE I POMIARY OPTYCZNE N
OPTICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
_pdf-32.png
METODY NUMERYCZNE W OPTYCE BIOMEDYCZNEJ
NUMERICAL METHODS I N BIOMEDICAL OPTICS
_pdf-32.png
INTERFEROMETRIA I HOLOGRAFIA
INTERFEROMETRY AND HOLOGRAPHY
_pdf-32.png
BIOMEDYCYNA LASEROWA
LASER BIOMEDICINE

Inżynieria Biomedyczna - 2 stopień - kierunkowe
_pdf-32.png
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
DIAGNOSTIC IMAGING
_pdf-32.png
PROJEKT PRZEJŚCIOWY – BIOSENSORY OPTYCZNE I ELEKTRONICZNE
PROJECT - OPTICAL AND ELECTRONIC BIOSENSORS
_pdf-32.png
BIONAN O S TRUKTURY 1
BIONANOSTRUKTURES 1
_pdf-32.png
ZAAWANSOWANE METODY STATYSTYCZNE
ADVANCED STATISTICS
_pdf-32.png
BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA OBLICZENIOWA
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY
_pdf-32.png
PRACA DYPLOMOWA 1
DIPLOMA THESIS 1
_pdf-32.png
PRACA DYPLOMOWA 2
MASTER THESIS 2
_pdf-32.png
TELEDIAGNOSTYK A I TELEMEDYCYNA
TELEDIAGNOSIS AND TELEMEDICINE
_pdf-32.png
WSPÓŁCZESN E ZAGADNIENIA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
CONTEMPORARY PROBLEMS IN BIOMEDICAL ENGINEERING
_pdf-32.png
BIOPOMIARY W NANOSKALI
BIOMEASUREMENTS IN NANOSCALE
_pdf-32.png
SEMINARIUM DYPLOMOWE
DIPLOMA SEMINAR
_pdf-32.png
POMIARÓW OBIEKTÓW BIOMEDYCZNYCH
HODS AND INSTRUMENTATION FOR MEASUREMENTS OF BIOMEDICAL OBJECTS
_pdf-32.png
MEDYCYNA FIZYKALNA I REHABILITACJA
PHYSICAL MEDICINE AN D REHABILITATION
Inżynieria Biomedyczna - 2 stopień - wybieralne
_pdf-32.png
SPEKTROSKOPIA EPR I NMR , ZASTOSOWANIE W BIOLOGII I MEDYCYNIE
EPR AND NMR SPECTROSCOPY, APPLICATION IN BIOLOGY AND MEDICINE
_pdf-32.png
BIOPOMIARY W NANOSKALI
BIOMEASUREMENTS IN NANOSCALE
_pdf-32.png
ELEKTRONIKA W MEDYCYNIE
ELECTRONICS IN MEDICINE
_pdf-32.png
UKŁADY ELEKTRONICZNE SPECJALNE
ADVANCED ELECTRONIC CIRCUITS
_pdf-32.png
METODY BADANIA BIOMATERIAŁÓW I TKANEK
METHO DS OF BIOMATERIALS AND TISSUES STUDIES
_pdf-32.png
ZAAWANSOWANE METODY POMIARU I ANALIZY SYGNAŁÓW BIO MEDYCZNYCH
ADVANCED METHODS OF ACQUISITION AND ANALYSIS OF BIOME DICAL SIGNAL S
_pdf-32.png
MATERIAŁY OPTOELEKTRONICZNE
OPTOELECTRONIC MATERIALS
_pdf-32.png
J ĘZ YKI PROGRAMOWANIA DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH
PROGRAMMING LANGUAGES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
_pdf-32.png
UCZENIE MASZYNOWE I EKSPLORACJA DANYCH
MACHINE LEARNING AND DATA MINING
_pdf-32.png
MODELOWANIE PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH
MODELING OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES
_pdf-32.png
STRUKTURY I BLOKI NOWOCZESNEJ APARATURY ELEKTR O NICZNEJ
STRUCTURES AND BLOCKS OF MODERN ELECTRONIC INSTRUMENTATION
_pdf-32.png
BIONANOSTRUKTURY 2
BIONANOSTRUCTURES 2
_pdf-32.png
APARATURA OKULISTYCZNA
INSTRUMENTATION FOR OPHTHALMOLOG Y
_pdf-32.png
SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE
COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN MEDICINE
_pdf-32.png
TOMOGRAFIA IMPEDANCYJNA
IMPEDANCE TOMOGRAPHY
_pdf-32.png
NANOMEDYCYNA I KIEROWANE NOŚNIKI LEKÓW
NANOMEDICINE AND TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS
_pdf-32.png
SZTUCZNE NARZĄDY I METODY MECHANICZNEGO WSPOMAGANIA KRĄŻENIA
S OF MECHANICAL SUPPORT OF CIRCULATORY SYSTEM

Optyka - 1 stopień - wspólne
_pdf-32.png
Podstawy chemii ogólnej
General chemistry Język wykładowy polski
_pdf-32.png
Lasery
Lasers
_pdf-32.png
Źródła i detektory
Sources and detectors
_pdf-32.png
Optyka geometryczna
Geometrical Optics
_pdf-32.png
TECHNOLOGIE OPTYCZNE
OPTICAL TECHNOLOGIES
_pdf-32.png
Optyka instrumentalna N
Instrumental optics
_pdf-32.png
Interferometria i holografia .
Interferometry and holography
_pdf-32.png
Optyka Instrumentalna 2
Instrumental Optic s 2
_pdf-32.png
P rojektowanie układów optycznych 1
Computer - aided design of the optical systems
_pdf-32.png
Projektowanie układów optycznych 2
Design of the optical systems 2
_pdf-32.png
FIZYKA CIENKICH WARSTW
PHYSICS OF THIN FILMS
_pdf-32.png
Metody obliczeniowe w optyce
Computational methods in optics
_pdf-32.png
Optyka Falowa
Wave Optics
_pdf-32.png
KONSTRUKCJE MECHANICZNE W PRZYRZĄDACH OPTYCZNYCH
MECHANICAL CONSTRUCTIONS IN OPTICAL INSTRUMENTS
_pdf-32.png
Fotometria i kolorymetria
Photometry and colorimetry
_pdf-32.png
Fizyka F1
Physics F1
_pdf-32.png
Fizyka F2
Physics F2
_pdf-32.png
Laboratorium Fizyczne 1
Physics lab oratory 1
_pdf-32.png
Fizyka F3
Physics F3
_pdf-32.png
Podstawy analizy danych - Origin
Basics of numerical data analysis - Origin
_pdf-32.png
PODSTAWY GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ
BASICS OF ENGINEERING GRAPHICS
_pdf-32.png
Programowani e proceduralne
Programing
_pdf-32.png
Pakiety obliczeniowe
Computational packages
_pdf-32.png
Wst ęp do programowania
Introduction to programing
_pdf-32.png
Programowanie obiektowe
Object programming
_pdf-32.png
Algebra F1
Algebra F1
_pdf-32.png
Analiza matematyczna F1
Mathematical Analysis F1
_pdf-32.png
Algebra F2
Algebra F2
_pdf-32.png
Analiza matematyczna F2
Mathematical Analysis F2
_pdf-32.png
WSTĘP DO RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA
INTRODUCTION TO PROBABILITY THEORY

Optyka - 1 stopień - Optyka okularowa
_pdf-32.png
MATERIAŁOZNA W STWO OPTYCZNE
OPTICAL MATERIALS
_pdf-32.png
OKO I WIDZENIE
EYE AND VISION.
_pdf-32.png
Elementy biologii układu wzrokowego
Biology of visual system – selected issues
_pdf-32.png
Technologie okularowe 1
Ophthalmics technology 1
_pdf-32.png
Fizyczne właściwości materiałów oftalmicznych
Physical properties of o phthalmic materials
_pdf-32.png
WSTEP DO OPTOMETRII
INTRODUCTION TO OPTOMETRY
_pdf-32.png
OPTYKA OKULARÓW
OPHTHALMIC OPTICS
_pdf-32.png
Technologie okularowe 3
Ophthalmics technology 3
_pdf-32.png
POMOCE OPTYCZNE DLA SŁABOWIDZĄCYCH
LOW VISION AIDS
_pdf-32.png
Wybrane zagadnienia współczesnej oftalmiki
Modern ophthalmics - choosen aspects
_pdf-32.png
WSTĘP DO POMIARÓW REFRAKCJI
INTRODUCTION TO EYE REFRACTION
_pdf-32.png
Materiałoznawstwo oftalmiczne
Oph thalmic materials
_pdf-32.png
Technologie okularowe 2
Ophthalmics technology 2
_pdf-32.png
PODSTAWY MECHANIKI MATERIAŁÓW
BASIC S OF MATERIAL MECHANICS

Optyka - 2 stopień - Inżynieria Optyczna i Fotoniczna
_pdf-32.png
Mikroprocesory
Microprocessors
_pdf-32.png
Systemy telekomunikacyjne
Telecommunication systems
_pdf-32.png
OPTYKA NIELINIOWA
Nonlinear optics
_pdf-32.png
Numeryczna obróbka obrazów
Numerical image processing
_pdf-32.png
Metody numeryczne w optyce
Numerical methods in optics
_pdf-32.png
Metody numeryczne w fizyce
Numerical methods in physics
_pdf-32.png
Optoelektroniczna aparatura pomiarowa
Optoelectronics measurement devices
_pdf-32.png
Mikroskopia optyczna
Optical microscopy
_pdf-32.png
O ptyczne przetwarzanie informacji
O ptical information processing
_pdf-32.png
Elementy systemów fotonicznych
Elements of photo nic systems
_pdf-32.png
Mikrotechnologie optyczne
Optical microtechnologies
_pdf-32.png
Teoria odwzorowania optycznego
Theory of optical imaging
_pdf-32.png
Optyczne właściwości nanostruktur
Optical properties of n anostructures
_pdf-32.png
Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej
Select ed Topics in Modern Physics
_pdf-32.png
Optyka kwantowa
Quantum optics
_pdf-32.png
MATERIAŁY OPTOELEKTRONICZNE I FOTONICZNE
Optoelectronic and photonic materials
_pdf-32.png
Sieci światłowodowe
Optical networks
_pdf-32.png
LabView
LabView

Optyka - 2 stopień - Optometria
_pdf-32.png
ELEMENTY FARMAKOLOGII
I NTRODUCTION TO PHARMACOLOGY
_pdf-32.png
Optyka Oka
Optics of the Eye
_pdf-32.png
PRZETWARZANIE INFORMACJI WZROKOWYCH
Processing of visual information
_pdf-32.png
PROCEDURY POMIARU REFRAKCJI 1
EYE REFRACTION 1
_pdf-32.png
Optyczna aparatura okulistyczna
Optical ophtalmologic instrumentation
_pdf-32.png
WIDZENIE OBUOCZNE I STRABOLOGIA
BINOCULAR VISION AND STRABOLOGY
_pdf-32.png
PROCEDURY POMIARU REFRAKCJI 3
EYE REFRACTION 3.
_pdf-32.png
026;.PROCEDURY POMIARU REFRAKCJI 4
EYE REFRACTION 4.
_pdf-32.png
OPTOMETRIA ZAAWANSOWANA
ADVANCED OPTOMETRY
_pdf-32.png
Metody statystyczne w badaniach medycznych
Statistical methods in eye research
_pdf-32.png
Anatomia i fizjologia ogólna
Human anatomy and physiology
_pdf-32.png
Optyka dla optometrystów
Optics for optometrists
_pdf-32.png
ETYKA ZAWODU OPTOMETRYSTY
Ethics for the Eye Care Professional
_pdf-32.png
OPTOMETRIA
Optometry
_pdf-32.png
PROCEDURY POMIARU REFRAKCJI 2
EYE REFRACTION 2
_pdf-32.png
Okulistyka
Ophthalmology
_pdf-32.png
Mechanika oka
Mechanics of the eye
_pdf-32.png
ELEMENTY OFTALMIKI
INTRODUCTION TO OPHTHALMICS
_pdf-32.png
KLINIKA OKULISTYCZNA
OPHTHALMIC CLINIC
_pdf-32.png
SOCZEWKI KONTAKTOWE
CONTACT LENSES
_pdf-32.png
OWOCZESNA APARATURA OKULISTYCZNA
Modern instrumentation in visual optics
_pdf-32.png
natomia i fizjologia oka
Anatomy and physiology of t he eye
_pdf-32.png
SŁABOWIDZENIE
LOW VISION

Politechnika Wrocławska © 2017